Een veilige school

Een veilige school

Om je talenten maximaal te kunnen ontplooien, moet je je veilig voelen in je dagelijkse omgeving. Daarom hechten wij als school erg aan veiligheid. We doen mee aan het convenant ‘Veilige School Haarlemmermeer’, een overeenkomst tussen alle scholen in het voortgezet onderwijs in de Haarlemmermeer, de politie, bureau Halt, de gemeente en het Openbaar Ministerie. Dankzij deze samenwerking kunnen we het leefklimaat in en rond onze school zo veilig mogelijk maken. Leerlingen die strafbaar gedrag vertonen, melden wij bij de politie. Dat is één van de afspraken in het convenant.

Ook heeft de KSH een protocol ‘Vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en pooierboys’. Hiermee wordt middels een stappenplan de gehele organisatie alert gemaakt op signalen van de leerling met betrekking tot deze gebieden. En weten de schoolmedewerkers welke stappen zij moeten nemen. U kunt dit protocol terugvinden op de website onder protocollen.
Ook door het geven van voorlichting over drugsgebruik, pesten, bedreigingen en zinloos geweld vergroten we de veiligheid op onze school.

Vertrouwenspersoon
We proberen een zo veilig mogelijke school te zijn, waar iedereen zich prettig voelt, en waar leerlingen en medewerkers elkaar met respect behandelen. Toch kan het gebeuren dat een leerling te maken krijgt met een ernstig probleem op het gebied van bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, verbale agressie, lichamelijk geweld of pesten. Het is belangrijk dat dergelijke problemen gemeld worden bij de school. Eén van onze vertrouwenspersonen kan dan advies geven en, afhankelijk van de aard en ernst van de melding, contact opnemen met de schoolleiding. Ook kan de vertrouwenspersoon bemiddelen of doorverwijzen naar de klachtencommissie.

De vertrouwenspersoon wordt alleen ingeschakeld bij klachten van sociaal-emotionele aard, voor zover deze te maken hebben met de school. Bij andere problemen kunnen leerlingen voor een gesprek terecht bij een van onze counselors. Bij (een redelijk vermoeden van) een zedendelict tussen een personeelslid en een minderjarige leerling zijn wij wettelijk verplicht aangifte te doen bij de politie.
De vertrouwenspersonen van de KSH zijn Kim Bruseker, Karlijn Stet en Marcel Schreuder.

Vertrouwensinspecteur
Het ministerie van OCW heeft een meldpunt vertrouwensinspecteurs voor het voortgezet onderwijs in het leven geroepen: 0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief).
Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen. Dat geldt ook voor kwesties die betrekking hebben op discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school