Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, waarin vertegenwoordigers zitten van drie geledingen: ouders, leerlingen en personeel.

De MR vergadert een aantal keer per jaar (zie jaarplanner). Voorafgaand aan deze vergaderingen biedt de directie van de school de stukken aan waarin zij haar beleidsvoornemens kenbaar maakt. De MR komt vervolgens het recht toe om deze voornemens kritisch te bekijken en ze van advies te voorzien. In sommige gevallen is instemming van de MR nodig.  De MR kan tevens zelf onderwerpen aandragen en hierover met de directie in gesprek gaan.

De MR is een representerend orgaan is. Dit betekent dat – indien de MR dat wenselijk acht – de achterban geraadpleegd wordt om te vernemen hoe over bepaalde vraagstukken wordt gedacht.

U kunt de MR of een geleding van de raad bereiken via mr@kshcollege.nl.

Notulen en het overzicht van de MR-leden zijn beschikbaar voor ouder(s)/verzorger)s) en leerlingen via Magister (ELO > Medezeggenschapsraad).

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school