Klachtenregeling

Klachtenregeling

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Bij vermeend onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut, is het bij de KSH gebruikelijk dat de desbetreffende persoon verzocht wordt de handelswijze aan te passen. Leerlingen kunnen hierover altijd praten met de vertrouwenspersonen van de school of met de schoolleiding.

Is er met elkaar gesproken maar komt het toch niet tot een oplossing, dan kunnen leerlingen en ouders eerst bij de mentor terecht, daarna bij de teamleider. Deze proberen tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Lukt dit niet, dan kan er een klacht worden ingediend over de beslissing of over het gedrag van de betreffende persoon bij de directeur. Deze zal binnen vijf schooldagen inhoudelijk op de klacht reageren. Betreft de klacht de directeur, dan kan de klacht worden ingediend bij het college van bestuur van Stichting IRIS. Meer informatie: www.stichtingiris.nl.

Beroep bij de externe klachtencommissie
Blijft de klacht niet goed opgelost, dan kan de klacht extern worden getoetst. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). De klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. De KSH is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. De klacht moet in een door de ouders ondertekende brief gestuurd worden naar het secretariaat van deze commissie:

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholieke Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
E-mail: info@gcbo.nl
Tel 070-392 55 08

Meer informatie: www.gcbo.nl

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school