Dyslexie

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Hoeveel last een dyslectische leerling ondervindt, is per leerling verschillend. De dyslexie kan invloed hebben op de resultaten bij alle vakken in het voortgezet onderwijs.

Wat doen we op de KSH voor leerlingen met dyslexie?
Op de KSH zijn dyslexiecoaches werkzaam. Zij zijn aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op ons dyslexiebeleid. Zij zorgen ervoor dat de docenten over alle benodigde informatie met betrekking tot dyslectische leerlingen kunnen beschikken.

Dyslexiekaart
Elke dyslectische leerling krijgt een dyslexiekaart, waarop aangegeven staat op welke faciliteiten hij of zij recht heeft. De dyslexiekaart wordt opgesteld samen met de leerling in de eerste maanden van het schooljaar.

De dyslectische leerlingen in de brugklas krijgen tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie de gelegenheid om wekelijks een extra les te volgen, waarin aandacht wordt besteed aan het omgaan met hun dyslexie bij de vakken op de middelbare school.

Signaleringstest
Leerlingen in de brugklas krijgen aan het begin van het schooljaar een Signaleringstest op het gebied van lezen en spelling. Deze test bestaat uit een dictee en een stilleestoets. De resultaten van deze test worden verwerkt door de dyslexiecoaches. Leerlingen die laag scoren op één of meer onderdelen van de signaleringstest, worden door de dyslexiecoaches uitgenodigd voor een nader onderzoek naar leestempo en/of spelling. Wanneer deze leerlingen ook daarbij een lage score behalen, zal aan de ouders geadviseerd worden om een onderzoek naar dyslexie te laten doen.

Dyslexiebeleid KSH
KSH heeft twee dyslexiecoaches: Carlijn Canté en Ellen Rogier.
De dyslexiecoaches ondersteunen de dyslectische leerlingen van de KSH.
Contact opnemen kan het best via e-mail. (E-mailadressen van personeelsleden: voorletter[punt]tussenvoegsel(s)+achternaam@kshcollege.nl)

Uitgebreid document over het dyslexiebeleid van de KSH: Dyslexiebeleid KSH

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school