Communicatie & informatie

Communicatie & informatie

De KSH onderhoudt graag een goed contact met de ouders. Dat doen we op de volgende manieren.

Informatie

Website
Op de website vindt u altijd het laatste nieuws over de KSH.
Voor ouders is vooral de sectie ouders van belang: daar wordt informatie gegeven over de dagelijkse gang van zaken.

Nieuwsbrief
Voor elke schoolvakantie ontvangt u een nieuwsbrief per e-mail.

Magister
Magister is ons schooladministratiesysteem. Alle leerlingen en ouders hebben een eigen account, waarmee de volgende zaken kunnen worden ingezien:
1) aanwezigheid
2) cijfers
3) rooster
4) huiswerk

We verzoeken ouders zo spoedig mogelijk het e-mailadres in Magister in te voegen.

Verder maken wij gebruik van de ELO van Magister: de Elektronische LeerOmgeving.
Daarin vinden de leerlingen belangrijke info en informatie en aanvullend lesmateriaal per vak.

Communicatie

E-mail
De KSH communiceert naar ouders uitsluitend per e-mail.
Indien u geen e-mail heeft, kunt u informatie altijd bij de administratie van de school opvragen.
Het gaat hierbij om alle voorkomende informatie, bijvoorbeeld:

1) absenties leerlingen
2) excursies
3) tussenrapportage brugklas/mavo 2/mavo 3
4) (ziekte)vervanging docenten

Tien minutengesprek
Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport kunnen ouders een afspraak maken voor een tien-minutengesprek met de vakdocent.

Mentor-ouder-leerlinggesprek
Om de ontwikkeling van de leerling te bespreken, nodigt de mentor in de onderbouw ouders minimaal twee keer per jaar uit voor een mentor-ouder-leerlinggesprek (MOL).

Mentor, eerste aanspreekpunt
Ouders kunnen bij onduidelijkheden of vragen altijd bij hun eerste aanspreekpunt, de mentor van de leerling, terecht.

Ouderklankbordgroep
Wij horen ook graag van u hoe u de gang van zaken ervaart. We organiseren voor de diverse afdelingen vier keer per jaar een ouderklankbordgroep. De data kunt u vinden in de jaarplanning.
Aanmelden is niet nodig.

Ouderraad
Ook heeft de school een ouderraad (OR), de brug tussen ouders en de school. De OR volgt de ontwikkelingen binnen de school kritisch en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Verder biedt de OR praktische ondersteuning bij activiteiten als de open dagen en de diploma-uitreikingen. In de jaarvergadering legt de OR verantwoording af voor het beheren van de ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad
Naast individuele betrokkenheid bij het schoolproces, is de KSH ook zeer gebaat bij ouders die invloed willen uitoefenen op het beleid van de school. Deze ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad geeft adviezen aan de schoolleiding en heeft een rol in de besluitvorming. Ook neemt ze voorgenomen besluiten onder de loep. In de medezeggenschapsraad vind je leden van het personeel, ouders en leerlingen.

Informatieverstrekking gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld hoe zij met deze regels omgaat. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben, elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de 10-minutengesprekken. In overleg met de teamleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol Informatieverstrekking gescheiden ouders dat u kunt vinden onder het submenu protocollen.

Formulier 2e contactpersoon 
In geval van calamiteiten is het van belang dat wij contact met het thuisfront kunnen opnemen. Wij vragen dan ook altijd om een tweede contactpersoon. Via een digitaal formulier geeft u deze contactgegevens aan ons door. Wijzigingen kunt u ook mailen: leerlingadministratie@kshcollege.nl

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school